อ.ดร.ก.บ. วัฒนารี อัมมวรรธน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20904

E-Mail : watthanaree.ama@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย
2552 ปริญญาโท วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2556