อ.ก.บ. นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20906

E-Mail : nonticha.tha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2553 ปริญญาโท วท.ม.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กิจกรรมบําบัดในเด็ก ทั้งเด็กที่มีระดับพัฒนาการปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจในมนุษย์
การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) เพื่อการศึกษาด้านภาษา การสื่อสาร และความรู้ความเข้าใจในมนุษย์