อ.ก.บ. นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20902

E-Mail : nonticha.tha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาโท วท.ม.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย