อ.ดร.กภ. สิริกาญจน์ สมประสงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21801

E-Mail : sirikarn.som@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2552 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2543 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2559
2558
Phetsitong R, Phattharajiraphan C, Somprasong S. A Comparison of the Students' Academic Achievement in Bachelor of Science (Physical Therapy) Programme in Year 2005, Mahidol university, Between the Students Enroled by the Quota Examination System and the Central Admissions Examination System of Academic Years 2007 and 2008. Journal of Sahasat 2015 December; 15(2): 393-414.

Proceeding

2560
Khemamuttanak N,Mekhora K, Jalayondeja W, Somprasong S.. Effects of Thai Dance on Median Neural Tension, Chronaxy, and Nerve Functions in The People Associated with WMSDs. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Vongsirinavarat M, Nunthapornsak A, Somprasong S. Relationships of Clinical Competencies and Cognitive (PAŃŃA) Skills in Physical Therapy Students. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3