ผศ.กภ. สุภาวดี เลิศวรรณเอก

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21004

E-Mail : supawadee.ler@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2537 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2532 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Children with disalrility and their families

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว