อ.ดร.กภ. สุวีณา ค้าเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21102

E-Mail : suweena.kha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2558 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2553 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Motor learning in neurological patients
Physical therapy management in individuals Parkinson’s disease

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2560
Chandharohit T, Tretriluxana J, Suttiwong J, Khacharoen S, Srivanitchapoom P. Effects of Speed and Amplitude Instructions on Reaching and Grasping Training in Individuals with Parkinson’s Disease: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 545 Conceptual framework for stroke physical therapy 3 (2-2-5)

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

การทำงาน

2558 - ปัจจุบัน อาจารย์
2553 - 2558 ผู้ช่วยอาจารย์