อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20805

E-Mail : amporn.nun@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2541 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดในระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
กายภาพบำบัดในคนอ้วน

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2561
2556
Charoenphandhu N, Nuntapornsak A, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu J. Upregulated mRNA Levels of SERT, NET, MAOB, and BDNF in Various Brain Regions of Ovariectomized Rats Exposed to Chronic Aversive Stimuli. Molecular and Cellular Biochemistry 2013; 375: 49-58.

Proceeding

2560
Vongsirinavarat M, Nunthapornsak A, Somprasong S. Relationships of Clinical Competencies and Cognitive (PAŃŃA) Skills in Physical Therapy Students. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Sriboonpeng J, Nuntapornsak A, Vongsirinavarat M. Preliminary Report of Immediate Effects of Stretching and Breathing Exercises on Chest Expansion and Thoracic Kyphosis Individuals with Thoracic Hyperkyphosis. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
Pritivichakarn S, Nuntapornsak A, Bunprajun T, Jalayondeja C. . Association between sedentary behavior, metabolic profiles and cognitive function in office workers. Proceedings of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design. 2017; 53: 620-3 (suppl).

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 223 สรีรวิทยา

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 225 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 227 ภาพทางรังสีวินิจฉัยสำหรับกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 318 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 1

PTPT 418 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy