อ.ดร.กภ. กานต์ธีรา อารีรักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450#21501

E-Mail : kantheera.ain@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2561 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2552 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561
2560
2559
2554
Ainpradub K, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Correlation between level of lumbar stability, leg strength and vertical jump height in healthy male subjects. Thai Journal of Physical Therapy 2011; 33(3): 108-113

Proceeding

2563
Tenriwulan A F, Sinsurin K, Vachalathiti R and Areerak K. Navicular Drop Height, Force Distribution Characteristics, and Pelvic Obliquity in Asymptomatic Runners. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy