อ.ก.บ. ศิรินันท์ ไชยพันธ์โก๋

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : sirinun.chi@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาโท วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 110 บทนำสู่กิจกรรมบำบัด

PTOT 202 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 233 การวิเคราะห์และการปรับสื่อเพื่อกิจกรรมบำบัด

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม