อ.ก.บ. ศิรินันท์ ไชยพันธ์โก๋

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : sirinun.chi@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาโท วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 202 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 225 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 233 การวิเคราะห์และการปรับสื่อเพื่อกิจกรรมบำบัด

PTOT 235 (covid-19) ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 237 การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 237 (covid-19) การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ