กภ. กฤตภาส เอมสมุทร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : krittapat.ams@mahidol.ac.th

การศึกษา

2564 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย