กภ. สุชญา สถาวรานนท์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : suchaya.sah@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย