นางสาว กาญจนา บุตรโยธี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024415450 #10901

E-Mail : Kanjana.but@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง, ไทย