กภ. กนกพร อำโพธิ์ศรี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : kanokporn.amp@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย