กภ. บุริศร์ ผาสุกสมิต

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : buris.pas@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย