กภ. ดุสิตา วงศ์สง่าศรี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : dusita.won@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย