อ.ดร.กภ. นิลวิศาล เฮงสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

โทรศัพท์ : 024415450 #20805

E-Mail : ninwisan.sku@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยทางคลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดการและการให้บริการผู้ป่วยภายในคลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
2560

Proceeding

2554
Chaiyawat P, Hengsomboon N, Sophonratanapokin B, Mee-inta A, Shugai M. Community survey of health status in the elderly, who reside in the municipal area of Tambon Salaya, Nakhon-Pathom . in: Proceeding of The 3rd National Physical Therapy Conference; 2 May 2011; Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 213 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 227 ภาพทางรังสีวินิจฉัยสำหรับกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์