กภ. กวินทรา สันติอภิรักษ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : kawintra.san@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย