นางสาว พิมพ์วลัญช์ เตไชยกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

งาน : งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ

โทรศัพท์ : 024415450 #20229

E-Mail : Pimwalan.tec@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย