นาย อธิชัย ชื่นอารมย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450#30101

E-Mail : atichai.chu@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยลัยศิลปากร, ไทย