นางสาว กุสุมา ถิ่นใหญ่

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : kusuma.thi@mahidol.ac.th

การศึกษา

2541 ประถมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี, ไทย