ผศ.ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #20804

E-Mail : sunee.bov@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2551 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2542 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

เดิน
โรคหลอดเลือดสมอง
ชีวกลศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2555
2554

Proceeding

2564
Khobkhun F, Bovonsunthonchai S, Nithinath R, Sukitta K, Tawisa M, Jim R . Does the Global Rating Scale Correlate with Standard Clinical Outcomes in Chronic Individuals with Stroke?
Khobkhun F, Bovonsunthonchai S. Reliability of Falls-Efficacy Scale International (Thai version) in individuals with acute stroke.
2563
Khobkhun F and Bovonsunthonchai S . The effect of visual and auditory cueing on obstacle crossing characteristics in healthy young females. Proceeding of The 5th RSU National and International Research Conference. 1 May 2020.
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R and Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Wahyuddin, Vongsirinavarat M, Mekhora K, Bovonsunthonchai S. Effects of Muscle Energy Technique on Pain and Disability in Patients with Chronic Low Back Pain of Zygapophyseal joint Origin. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2559
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
2557
Vachalathiti R, Intawachirarat N, Bovonsunthonchai S, Thong-on S. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2014, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland: 105-9
ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S. ผลของไคเนซิโอเทปกับผ้าเทปไม่ยืดหยุ่นหลังจากออกกำลังกายต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขณะกระโดดลงในนักกีฬาที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พ.ย.57; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ: 161-7.
Prasomsri J, Bovonsunthonchai S, Khemthong S, Jalayondeja C. The Effect of Stress, Anxiety and Depression on Functional Recovery in Individuals with Stroke. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1121-7.
เกศรินทร์ ประโยชน์อุดมเลิศ, Hiengkaew V, Bovonsunthonchai S. ผลทันทีของการยืดกล้ามเนื้อลำตัวและขา ต่อการเดินในผู้สูงอายุ ที่มีมุมความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกมากกว่าปกติ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ: 893-902.
2554
Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Laddawong T, Intawachirarat N, Dutsadeephun R. Effect of ankle joint restraints on hip and knee angular displacements during walking in healthy adolescent. in: Proceeding of The 3rd National Physical Therapy Conference; 2 May 2011; Thailand.
Pankheaw T, Hiengkaew V, Bovonsunthonchai S. The foot pressure and force characteristics during bridging activity and sit-to-stand movement in stroke patients. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.

Book

2558
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bovonsunthonchai S, Kaewkhuntee W, Bunprajun T. Thai Physical Activity Guideline (TPAG): a manual of physical activity promotion in community. 1st ed. Printery-Company Limited. Bangkok, Thailand 2015.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์

งานบริหาร

2018 - 2020ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา