นาง สุภาภร เหมือนอ่วม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : supaporn.mue@mahidol.ac.th

การศึกษา

2545 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนวัดดุสิตาราม, ไทย