นางสาว อรรณพัฑฒ์ บุญจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21081

E-Mail : annapat.boo@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย