นางสาว บุษยา เทียมแดง

ตำแหน่ง : บุคลากร

งาน : งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 024415450#20226

E-Mail : bootsaya.thi@mahidol.ac.th

การศึกษา

2562 ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ไทย