นางสาว จุฑามาศ วัฒนอาภา

ตำแหน่ง : บุคลากร

งาน : งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 024415450#20239

E-Mail : juthamas.wat@mahidol.ac.th

การศึกษา

2554 ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย