อ.ดร.กภ. ภาวิณี หฤทัยชื่น

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21104

E-Mail : pavinee.har@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก วท.ด.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2556 ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมรองเท้า (Foot Orthotics) ในผู้ที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนเท้าและข้อเท้า
การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเท้าเบาหวาน
การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์การเดินด้วยเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Motion Analysis)
ระบาดวิทยาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขาที่มีสาเหตุจากการใช้งานมากเกินไป (Overuse Injury)

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ