นางสาว จิราภรณ์ พาละแพน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : Jiraporn.pal@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนฉิมพลี, ไทย