นางสาว พิกุล ยวงบุญเยี่ยม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : pigul.yon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2542 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, ไทย