อ.ดร.กภ. มลทิชา สกุณา

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450#21106

E-Mail : monticha.sak@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ปร.ด.กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2551 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ปัญหาในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง ข้อต่อ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์