อ.กภ. มลทิชา สกุณา

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450#21106

E-Mail : monticha.sak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2548 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ปัญหาในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง ข้อต่อ

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 307 พยาธิวิทยา

PTPT 308 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์