รศ.ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21702

E-Mail : roongtiwa.vac@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2537 ปริญญาเอก Ph.D. (Physiotherapy) The University of Sydney, Australia
2532 ปริญญาโท วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของมนุษย์และกีฬา
กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและทางระบบประสาท

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
Intolo P, Vachalathiti R, Pichaisak W, Prapaisin S. Correlation of Lateral Spinal Curvature and Conicity Index in Thai Women and Conicity Index in Thai Women. Journal of Medicine and Health Science 2013; 20(2): 9-16.
2555
2554
Ainpradub K, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Correlation between level of lumbar stability, leg strength and vertical jump height in healthy male subjects. Thai Journal of Physical Therapy 2011; 33(3): 108-113
2553
Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J.. Effect of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in Individual with Acute Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 2010; 4(4): 107-11.
2552
Sinsurin K, Vachalathiti R, Srisuk S. The Effects of Neoprene Knee Sleeves on Knee Mechanic in Vertical Jumping. Clinical Journal of Sport Medicine 2009; 19(4): 341.
2550
Thongjunjua S, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Kanchanapach C. Effects of Lumbar Stabilization Exercises on Exercise Level Attained in Healthy Subjects.Thai Journal of Physical Therapy 2007; 29(1): 1-13.
Beeton K, De Kleijn P, Hilliard P, Funk S, Zourikian N, Bergstrom BM, Engelbert RHH, Van Der Net JJ, Manco-Johnson MJ, Petrini P, Van Den Berg M, Abad A, Feldman BM, Doria AS, Lundin B, Poonnoose PM, John JA, Kavitha ML, Padankatti SM, Devadarasini M, Pazani D, Srivastava A, Van Genderen FR, Vachalathiti. Recent Developments in Clinimetric Instruments. Haemophilia 2007; 12 (Suppl.3): 102-7.
2549
2548

Proceeding

2563
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R and Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R and Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Tenriwulan A F, Sinsurin K, Vachalathiti R and Areerak K. Navicular Drop Height, Force Distribution Characteristics, and Pelvic Obliquity in Asymptomatic Runners. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Nugraha F, Chansirinukor W and Vachalathiti R. Comparison of Pain Intensity and Range of Motion between Mobilization with Movement and Conventional Treatments in Patients with Shoulder Impingement Syndrome. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
Hakim S, Vachalathiti R and Sakulsriprasert P. Comparison of Clinical Tests between Mild and Moderate Pain Intensity in Office Workers with Non-specific Chronic Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
2560
Pluemjai S, Sinsurin K, Vachalathiti R. Hip Joint Kinetics and Muscle Activity of Gluteus Medius while Performing Step Tasks in Individuals with Knee Osteoarthiritis. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Sinsurin K, Srisangboriboon S, Pluemjai S, Vachalathiti R. Sagittal power of lower extremity joints during landing in multidirections: A pilot study in female athletes. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2559
Pluemjai S , Sinsurin K, Vachalathiti R, Lamsam C. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without Knee Osteoarthritis: A Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 135-45.
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
Pluemjai S, Sinsurin K, Vachalathiti R, Lamsam C. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without
2558
Sinsurin K, Vachalathiti R, Srisangboriboon S, Pluemjai S . Lover Extremity Flezion Angles and Vertical Ground Reaction Force during Landing in Multidirections: A Pilot Study in Female Athletes. 33rd International Conference Biomechanics in Sport ; 29 June - 3 July 2015.
2557
Vachalathiti R, Intawachirarat N, Bovonsunthonchai S, Thong-on S. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2014, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland: 105-9
Apibantawesakul S, Vachalathiti R, Jalayondeja W. Comparisons of Lower Trunk Muscle Activities and Serve Performances between The First and The Second Tennis Serves in Elit Thai Tennis Players. Proceeding KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences 2014; 20-21 March 2014; Bangkok.
ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S. ผลของไคเนซิโอเทปกับผ้าเทปไม่ยืดหยุ่นหลังจากออกกำลังกายต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขณะกระโดดลงในนักกีฬาที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พ.ย.57; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ: 161-7.
2556
Sinsurin K, Vachalathiti R, Jalayondeja W, Limroongreungrat W. How to Control Ankle Joint in Various Directions of one leg Jump-Landing : frontal plane moment and EMG Study. Proceeding of 31 International Conference on Biomechanics in Sports 2013; 7-11 July 2013; Taipei, Taiwan.
2554
Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Laddawong T, Intawachirarat N, Dutsadeephun R. Effect of ankle joint restraints on hip and knee angular displacements during walking in healthy adolescent. in: Proceeding of The 3rd National Physical Therapy Conference; 2 May 2011; Thailand.
Thanapan P, Prasertsukdee S, Vachalathiti R. Comparison of Body Segmental Kinematic Characteristics between Children with Cerebral Palsy Performing Sit-to-Stand With and Without a Walker. in: Proceeding of The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology; 21-23 July 2011; Thailand.
2552
Sinsurin K, Vachalathiti R, Surasak S. The effects of neoprene knee sleeves on knee mechanic in vertical jumping. International Sport Medicine Conference; 3-7 June 2009; Canada.
Chinkulprasert C, Vachalathiti R, Powers C.. Patellofemoral joint kinetics during forward step-up, lateral step-up and forward step-down exercises. American Society of Biomechanics Conference 2009; 26-29 August 2009; Pennsylvania, USA.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 421 กายภาพบำบัดทางกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

การทำงาน

2541 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2538 - 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2526 - 2537 อาจารย์

งานบริหาร

2012 - 2020คณบดี
2011 - 2012รักษาการแทนคณบดีคณะกายภาพบำบัด
2007 - 2011คณบดี คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์