กภ. เพ็ญพิชชา ลิขิตสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : penpitcha.lik@mahidol.ac.th

การศึกษา

2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2561 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การอบรม

2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/11/23 โครงการความรู้สู่ประชาชน เท้าแบบรู้ก่อนดูแลได้, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง โรครองช้ำ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล