นางสาว นิสาชล วากยะบรร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0220210

E-Mail : Nisachol.wak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ไทย