นางสาว เปรมณิช เปรมศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งาน : งานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #20235

E-Mail : premanich.pre@mahidol.ac.th