ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

โทรศัพท์ : 02-

E-Mail : warin.kri@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2552 ปริญญาเอก ปร.ด.ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2544 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2540 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
2559
2557
2556
Krityakiarana W, Phucharoen P.. Krityakiarana W, Phucharoen P. Incidence of injury in amateur rugby fifteen players of Srinakharinwirot University in the 37th university game in Thailand. Journal of Science and Technology 2013; 5(9): 35-46.
2555
Krityakiarana W. . Krityakiarana W. Proprioceptive sense in Thai classical dancers. Institute of Culture and Arts Journal 2012; 14: 77-84.
Madee N, Artpui T, Mingkhuan Y and Krityakiarana W. . Madee N, Artpui T, Mingkhuan Y and Krityakiarana W. The effects of sensorimotor training programs on static single leg balance in soccer players with chronic ankle sprain. Journal of Health Science 2012; 21: 1200-9.
2554
Krityakiarana W, Espinosa-Jeffry A, Zhao PM, Gomez-Pinilla F, Kotchabhakdi N, Yamaguchi M and de Vellis J. . Krityakiarana W, Espinosa-Jeffry A, Zhao PM, Gomez-Pinilla F, Kotchabhakdi N, Yamaguchi M and de Vellis J. TS1 as early neuroprotective treatment after spinal cord injury in mice. Journal of Neurochemistry 2011; 115: Supp 1: 53.

Proceeding

2563
Sungnak P, Songjaroen S, Wang H K, Krityakiarana W and Wattananon P. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Lumbar Multifidus Muscle Thickness in Individuals with and Without Recurrent Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 421 กายภาพบำบัดทางกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy

งานบริหาร

2020 - 2024รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
2019 - 2020รองคณบดีฝ่ายแผน คลังและพัสดุ