ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21005

E-Mail : pakaratee.cha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2552 ปริญญาเอก Ph.D. (Medical Sciences) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
2541 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2538 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กายภาพบำบัดในชุมชน

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2561
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2552
Chaiyawat P.. Effectiveness of Individual Rehabilitation Program for Ischemic Stroke: Mirror Neuron Concept. Thammasat Medical Journal 2009; 9(2): 111-20.
Chaiyawat P, Kulkantrakorn K, Sritipsukho P. Effectiveness of Home Rehabilitation for Ischemic Stroke. Neurology International 2009; 1(1): e10.

Proceeding

2563
Sangnon C, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Kaokhieo J, Phuegsilp P, Tantanavivat S. Effects of a Single Session Action-observation-execution and Accelerated Skill Acquisition Program on Corticospinal Excitability and Reach to Grasp Kinematics in Individuals with Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Phyu Hnin Hlaing, Chaiyawat P, Sullivan P. Insight into the Clinical Decision Making (CDM) Process of Myanmar Physical Therapist, Qualitative Study. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Rattanawan P, Tretriluxana J, Chaiwat P. Effect of Action Observation Combined with Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Induced Corticospinal Change in Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
Chairat Phuaklikhit, Jarugool Trtriluxana, Pakaratee Chaiwat. Immediate Effects of Accelerated Skill Acquisition Program after Brain Stimulation and Action Observation in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
2559
Adhikari S P,Tretriluxana J,Chaiyawat P,Jalayondeja C. Immediate Effects of Action-Observation-Execution Combined with Task-Oriented Training on Reach-To-Grasp Actions in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 212.(abstract)
2557
Sermpon N, Prasertsukdee S, Chaiyawat P. Impact of Working System on Pediatric Physical Therapy in Community Hospitals. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC), Bangkok 5-7 Febrary 2014
Rakkamon W, Tretriluxana J, Chaiyawat P. Effects of Action Observation Therapy Based on Concepts of Mirror Neurons and Accelerated Skill Acquisition Program on Upper Extremity Functions in Sub-Acute Stroke. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1243-53.
2554
Chaiyawat P, Hengsomboon N, Sophonratanapokin B, Mee-inta A, Shugai M. Community survey of health status in the elderly, who reside in the municipal area of Tambon Salaya, Nakhon-Pathom . in: Proceeding of The 3rd National Physical Therapy Conference; 2 May 2011; Thailand.
Jitaree K, Hiengkaew V, Chaiyawat P. Minimal detectable changes of postural balance and lower limb mobility tests in individuals with chronic stroke. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.

Review article

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 115 การนวดและพันผ้ายืด

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

PTPT 414 ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน 1

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

PTPT 422 กายภาพบำบัดในชุมชน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 661 Evaluation and measurement for physical therapy

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 667 Advanced motor control and motor learning

PTPT 677 Physical therapy research laboratory and clinical visit

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์

งานบริหาร

2020 - 2024รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
2016 - 2020รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2015 - 2016รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
2014 - 2016รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
2012 - 2014รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์