กภ. ณัชชา เลิศอรุณวัฒนา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : natcha.ler@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/10/28 - 2019/10/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาเครือข่าย อาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teacher, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/04 - 2019/07/05 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Sensory Based Motor - Behavior Screening, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2020/01/18 โครงการอบรมความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/08/07 บทความเรื่อง เด็กขาโก่ง จำเป็นต้องดัดหรือไม่, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล