นาย คณากร ก่อกิจธรรมกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450#30102

E-Mail : Khanakorn.kor@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย