อ.ดร.กภ. พิชญา เฮงสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : pichaya.hen@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2551 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Physical therapy in musculoskeletal conditions
Postural control and balance
Spinal cord injury rehabilitation

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2561

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 213 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 227 ภาพทางรังสีวินิจฉัยสำหรับกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์