อ.ดร.กภ. พิชญา เฮงสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : pichaya.hen@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2551 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Physical therapy in musculoskeletal conditions
Postural control and balance
Spinal cord injury rehabilitation

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2561

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์