นางสาว พิมพ์ชนก แสนพูลทรัพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 0220237

E-Mail : pimchanok.san@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย