นาย ธาดา เณรคล้าย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21801

E-Mail : tada.nan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, ไทย