กภ. สุปรียา อภิจรัสกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : supreeya.api@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย