อ.กภ. พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21604

E-Mail : pongchai.wat@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Sport rehabilitation
Musculoskeletal
Biomechanics

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์