อ.ดร.ก.บ. สุธินันท์ จันทร

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : อาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โทรศัพท์ : 024415450 #20903

E-Mail : sutinun.jun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วท.ต.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2550 ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2560
2558

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 110 บทนำสู่กิจกรรมบำบัด

PTOT 112 หลักการพื้นฐานของกิจกรรมบำบัด

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 233 การวิเคราะห์และการปรับสื่อเพื่อกิจกรรมบำบัด

PTOT 234 (Covid-19) การประเมินขั้นสูงสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 236 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 236 (covid-19) กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 340 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ