นาง ภัคจิรัฏฐ์ ขจิตวิวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 024415450 #20218

E-Mail : jiraporn.onc@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย