นางสาว ดวงพร ปฐมมาณิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 024415450#20222

E-Mail : doungporn.pat@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (วิศวกรรม) มหาวิทยลัยศิลปากร, ไทย