นางสาว ปราญชลี หลักงาม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 024415450 #20208

E-Mail : parnchalee.lun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ไทย