ก.บ. สรัลยา งามจิตวงศ์สกุล

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด

งาน : งานกิจกรรมบำบัด

E-Mail : saranya.nga@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน นักกิจกรรมบำบัด

การอบรม

2020/01/20 - 2020/01/24 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน รุ่นที่ 10 , ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/04 - 2019/07/05 แบบคัดกรองพฤติกรรมที่เกิดจากการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/12/18 - 2018/12/21 การประเมินและบำบัดฟื้นฟูความคิดความเข้าใจ ในผู้ที่มีภาวะ MCI และ Dementia, ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018/06/15 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/14 - 2018/06/15 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2017/09/27 - 2017/09/29 อบรมการจัดทำเก้าอี้รูปแบบพิเศษ เพื่อเด็กที่มีภาวะพิการทางร่างกาย โดยใช้กระดาษลูกฟูก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/03 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/06/22 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/16 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ให้เด็กเล่น Tablet ส่งผลต่อพัฒนาการจริงหรือไม่", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/06/24 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชนเรื่อง ส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กวัยเรียน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/10/18 กล้ามเนื้อมัดเล็กสัมพันธ์อย่างไรกับการเขียน, http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=1314