นางสาว มนัสนันท์ มากอ้น

ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21003

E-Mail : manutsanun.mag@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ปริญญาตรี เวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย