อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21706

E-Mail : pagamas.pir@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2552 ปริญญาเอก Ph.D. (Physiotherapy) The University of Melbourne, Australia
2542 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2539 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Stroke rehabilitation
Neurological physical therapy

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
Tharbthong P, Homrossukon S, and Piriyaprasarth P.. Ergonomic Recommendation of Suitable Toilet Seat Height for Older Thai People. Journal of Health Science and Medical Research 2019;38(1):25-34.
2561
2559
2558
2557
2556
Nualon P, Piriyaprasarth P, Yuktanandana P. The Role of 6-week Hydrotherapy and Land-based Therapy Plus Ankle Taping in a Preseason Rehabilitation Program for Athletes with Chronic Ankle Instability. Asian Biomedicine 2013; 7(4):553-9.

Proceeding

2563
Le P T K, Hiengkaew V and Piriyaprasarth P. The Influence of Early PT Intervention and Duration of PT Program on Voluntary Movement and Postural Control in Individuals with Acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Songjaroen S, Sungnak P, Wang H K, Piriyaprasarth P and Wattananon P. The Immediate Effects of Combined Neuromuscular Electrical Stimulation with Motor Control Training in Patient with Recurrent Low Back Pain: A Case Report. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R and Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 545 Conceptual framework for stroke physical therapy 3 (2-2-5)

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

PTPT 613 Critical Reading in Physical Therapy Reports

PTPT 617 Advanced Motor Control and Learning

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

PTPT 675 Teaching and Learning in Physical Therapy

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

PTPT 701 Advanced Research Methodology in Health Sciences