ผศ.กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21003

E-Mail : chompunoot.suw@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2533 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2524 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Brachial Plexus Injuries
Hand Therapy
Nerve Tension
Electrotherapy

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2561
2558
2557
2556
วิรัลย์พัช พินิจสถิล, Suwanasri C, สมพล สงวนรังศิริกุล. ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับการฝึกโดยใช้แรงต้านต่อสมรรถภาพทางกล้ามเนื้อต้นขาในชายสุขภาพดี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2556; 57(4): 529-40.
2555
2554
2552
Akamanon C, Suwanasri C, Lekskulchai R, Chansirinukor W. Reliability of Balance Test and Learning Effect during Testing. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 31(1):9-17.
Suwanasri C, Skulchan N, Leelakajohnkit S. Correlation and Comparison Among Years Groups of Using and Power Output Error of Therapeutic Ultrasound in Physical Therapy Clinic, Mahidol University. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 31(1): 1-8.
Suwanasri C, Khamdej J.. The Responses of Upper Limb Neurodynamic Tension Test 3 (Ulnar Bias) in Healthy Thai People Aged 17-24 Years. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 31(2): 55-66.
2550
Thongjunjua S, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Kanchanapach C. Effects of Lumbar Stabilization Exercises on Exercise Level Attained in Healthy Subjects.Thai Journal of Physical Therapy 2007; 29(1): 1-13.
2549
Chompunoot S, Jitvaree K. The Response of Upper Limb Neurodynamic Tension Test 1 (Median Bias) in Thai Healthy People Aged 17-22 Years. Thai Journal of Physical Therapy 2006; 28(3): 43-55.

Proceeding

2554
Sakullertphasuk W, Prasertsukdee S, Suwanasri C, Lertmanorat Z. Effect of Functional Electrical Stimulation (FES) when combined with gait training on treadmill in children with spastic diplegia. in: Proceeding of The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology; 21-23 July 2011; Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 213 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า

PTPT 312 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

การทำงาน

2539 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2535 - 2539 อาจารย์

งานบริหาร

2015 - 2020รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ
2012 - 2015รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
2011 - 2012รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก
2009 - 2011รองคณบดีฝ่ายคลินิก
2008 - 2009รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

การอบรม

2013/12/12 The Physical Management for Knee Problem, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011/3/28 - 2011/3/29 “Applied Pilates in Physical Therapy” , ประเทศไทย
2010/3/6 - 2010/3/7 “Anatomy Train” by Thomas W Myers , ประเทศฮ่องกง
2009/3/19 - 2009/3/20 “Shock wave therapy” by Dr. Catherine Aegener , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2009/3/16 - 2009/3/17 “Advance Laser therapy; MSL, HIL” โดย Dr. Lucio Zaghetto , ประเทศอิตาลี
2008/2/26 - 2008/2/29 “Manipulative Therapy and Fascia Release” by Mr. Lars Kron , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2007/2/27 - 2007/3/1 Osteopathic therapy for spine and pelvic dysfunctions : muscle energy technique, ม.ขอนแก่น
2007/11/26 - 2007/11/30 Mechanical Diagnosis and treatment of the Cervical and Thoracic spine by Viboon Hansahiranvadee, สมาคมกายภาพบำบัด แห่งประเทศไทย
2007 Radial Shockwave Therapy by Lef Selis , ประเทศมาเลเซีย
2006/11/16 - 2006/11/18 The 6th Congress of the Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, Thailand
2006/11/16 - 2006/12/1 Assessment and management of cervical pain : the latest in clinical practice by Prof. Dr. Gwendolen Jull, ม.ขอนแก่น
2005/11/01 - 2006/02/28 โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ม.มหิดล
2003/02/25 Wound Management Seminar by Luther C. Kloth, Department of Physical Therapy, Marquette University, Wisconsin USA.
1999/10/17 - 1999/12/04 ‘MMP” 8th , คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
1999/07/06 - 1999/08/06 Hand Therapy Training, St.Dominic Jackson Memorial Hospital Mississippi USA