กภ. อาภาณัฐ ผลกมล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : arpanat.pho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2559 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การอบรม

2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/26 - 2019/07/27 NeuroKinetic Therapy Level1, MOOV Bangkok
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/03/14 - 2019/03/16 การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับการบาดเจ็บจากการวิ่ง, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2018/08/06 - 2018/08/07 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/11/28 - 2017/11/29 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/08/05 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/03 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เล่นมือถือ อย่างมีความสุข smart phone smart posture”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/01/09 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "Office syndrome and Smart phone เจ้าปัญหา", คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
2018/10/20 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้ #2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/12/23 ครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “smart phone เจ้าปัญหา”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/08/08 บทความความรู้สู่ปรชาชน เรื่อง โรคเก๊าท์ (Gout), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/21 การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล